Bayrama Özel %50' ye Varan İndirim

Gün
Saat
Dakika
Saniye

SON 1 KİŞİLİK FIRSAT !

EKVA GROUP
ÖDEME FORMU AYDINLATMA METNİ

Ekva Group Yazılım Limited Şirketi (“EKVA” veya “Şirket”) tarafından, işletilmekte olan internet sitelerini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İnternet sitemizden ekvagroup.com ürün/hizmet satın alabilmeniz neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, yurt dışında veya yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, bulut bilişim hizmeti aldığımız kayıt sistemlerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir. Ayrıca, ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşabilmektedir.

Cayma Hakkı

Alıcı 27 Kasım 2014 tarihli 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerin cayma hakkı istisnalarından sayıldığını ve bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) kişiye panel açıldığı ve kişi randevu alabilir durumda olduğu için iade veya iptalin yapılmayacağını anlamıştır ve kabul etmiştir.

Ancak ALICI’nın ilgili eğitimdeki hiçbir konuya başlanmadığı ve söz konusu eğitimin herhangi bir kampanyayla birlikte satın alınmadığı sürece, 14 gün öncesinden SATICI’ya bildirim yaparak eğitimin iptali ve para iadesi talep etme hakkı bulunmaktadır.

Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, cayma kararını bildiren açık bir beyan ile SATICI’nın e-mail adresine gönderebilir.ALICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren eğer herhangi bir kullanım durumu söz konusu değilse 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Fakat, eğitim videoları izlenmişse izlenen videolar oranında ödenecek tutar yüzdelik olarak hesaplanıp kesintili bir şekilde ödeme yapılacaktır.

Dijital / İndirilebilir / E-kitap gibi ürünlerde fiziken elde etme durumu olmadığından, satın alma gerçekleştikten hemen sonra kullanılabilir olduğundan geri iade ve cayma hakkı bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizden hizmet/ürün satın alırken toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin internet sitesi üzerinden form doldurulması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyeti Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’imize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket’imize iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresine veya info@ekvagroup.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Şirket’imiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirket’imiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirket’imiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Nasıl Başlayabilirim?

E-Ticarete başlamak istiyor ancak nereden başlayacağınız konusunda fikir sahibi değilseniz, telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.

Aradığınızı bulamadınız mı ?