Nisana Özel TAM %60 İndirim

Gün
Saat
Dakika
Saniye

SON 5 KİŞİ !

Ekva Group Yazılım Limited Şirketi (“EKVA” veya “Şirket”) tarafından, işletilmekte olan internet sitelerini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İnternet sitemize üye veya tedarikçi sıfatıyla giriş yapmanız neticesinde temin edilen kimlik, vergi numarası, mersis numarası ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel verileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek eğitim, iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi, tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için müşteri ilişkileri sistemine dâhil edilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik, vergi numarası, mersis numarası ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile doğrudan ilgili olması nedeniyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz aynı zamanda ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi için hukuki sebebiyle işlenebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı fiziki olarak ““Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresine gönderme veya info@ekvagroup.com e-posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Nasıl Başlayabilirim?

E-Ticarete başlamak istiyor ancak nereden başlayacağınız konusunda fikir sahibi değilseniz, telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.

Aradığınızı bulamadınız mı ?