Nisana Özel TAM %60 İndirim

Gün
Saat
Dakika
Saniye

SON 5 KİŞİ !

EKVA GROUP
İLETİŞİM FORMU – AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresinde yer alan Ekva Group Yazılım Limited Şirketi (“EKVA” ya da “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Tarafınıza ait kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel veriler; internet sitemizde yer alan “İletişim Formu” hizmetimiz vasıtasıyla yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanmaktadır. İletişim Formu ile aktarmış olduğunuz bilgileriniz, başta bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak olmak üzere müşteri hizmetlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için müşteri ilişkileri sistemine dâhil edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirket’imiz topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için yurt dışında veya yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, bulut bilişim hizmeti aldığımız kayıt sistemlerimize, iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İnternet sitemizde yer alan İletim Formu alanı vasıtasıyla sunmakta olduğumuz hizmetten faydalanabilmeniz için toplanan kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebep uyarınca işlenmektedir:
KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Storu’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’imize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket’imize iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Beştepe Mah. Dumlupınar Bul. No:6/1 İç Kapı No:18 Yenimahalle/Ankara” adresine gönderme yöntemi ile veya info@ekvagroup.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Şirket’imiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirket’imiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda re’sen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirket’imiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Nasıl Başlayabilirim?

E-Ticarete başlamak istiyor ancak nereden başlayacağınız konusunda fikir sahibi değilseniz, telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.

Aradığınızı bulamadınız mı ?